Leveringsvoorwaarden

Leverings- en abonnementsvoorwaarden Boekskes.

 1. Algemeen
  1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten van Boekskes Oostwijk 37 te 5406 XJ UDEN, Kamer van Koophandel nummer: 86062824 te `s Hertogenbosch BTW nummer: NL85968782, hierna ook te noemen “Boekskes”.1.2 Een abonnement omvat de leveringen van kinderboekenpakketten verzonden door Boekskes voor de overeengekomen termijn.1.3 De abonnee wordt geacht, door het aangaan van een abonnement geleverd door Boekskes, deze voorwaarden te accepteren.1.4 Boekskes garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

  1.7 Boekskes is gerechtigd om welke reden dan ook, de leveringen waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

  1.8 Deze leveringsvoorwaarden van Boekskes zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
  Boekskes
  Oostwijk 37
  5406 XT UDEN
  www.boekskes.nl

  1.9 Boekskes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4  De abonnee kan contact opnemen indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 Boekskes is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht

3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om in het geval van het aangaan van een abonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste kinderboekenpakket de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn het opzegformulier in te vullen op www.boekskes.nl en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Vermeld bij het veld “Reden opzegging” dan “Herroeping aangaan abonnement” in en eventueel de reden van herroeping. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email.

3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen pakketten gefrankeerd binnen 14 dagen terug te sturen naar Boekskes, Oostwijk 37, 5406 XT UDEN of te overhandigen.

3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de kinderboeken hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de kinderboeken hebben ontvangen.

4. Duur en opzegging van het abonnement

4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste pakket van) de nieuwe abonnementstermijn Boekskes over deze opzegging moet berichten. Dit kan via www.boekskes.nl.

4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.3 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Boekskes worden opgevraagd. De contactgegevens staan tevens vermeld op het etiket van het kinderboekenpakket of de website.

4.4 Aanvragen gratis kinderboekenpakket. Wanneer u op de site zich heeft aangemeld voor een gratis kinderboekenpakket dan heeft u 14 dagen na ontvangst van dit pakket de mogelijkheid af te zien van volgende zendingen. Bij geen afmelding ontvangt u de maand erna het tweede pakket en bent u hier € 9,95  voor verschuldigd. U kunt deze actie te allen tijde opzeggen met in achtneming van 30 dagen opzegtermijn.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn 30 dagen na het betreffende pakket of via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u op onze website.5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Boekskes gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.5.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.5 Boekskes behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt schriftelijk doorgegeven aan abonnee.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van de pakketten van Boekskes vindt plaats via PostNL. Indien het pakket niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met onze klantenservice.

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven via onze website.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Boekskes is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Boekskes en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Boekskes haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
iv) relevante aanbiedingen te doen van Boekskes; en
v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
Boekskes respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Boekskes.

8. Welkomstgeschenken, artikelen

8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Boekskes raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Boekskes het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Boekskes de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Boekskes de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een maand de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen en zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

8.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Boekskes kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

8.4 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

9. Klachten

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Boekskes via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. Boekskes zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Aansprakelijkheid

Boekskes is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Boekskes is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Boekskes komt. Boekskes is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Boekskes geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Boekskes aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Boekskes is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Boekskes gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Boekskes , tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Boekskes, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Boekskes. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Boekskes. Boekskes is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Boekskes is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Boekskes de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Boekskes is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.